Svenska Ödemförbundet Uppsala län

logga söf Uppsala

Svenska Ödemförbundet (SÖF) är en patient- och intresseförening för personer med:

Primära och sekundära lymfödem
Lipödem
Dercums sjukdom
Venösa ödem
Vaskulära anomalier (kärlmissbildningar)
Immobilitetsödem
Relaterade komplikationer

Svenska Ödemförbundet bildades 1999 och är ett rikstäckande förbund som arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att förbättra vården för patienter med kroniska ödem.

Vi arbetar för;
– en rättvis jämlik vård i Sverige oavsett diagnos och bostadsort
– att stärkta patientens rättigheter
– att lymfsystemet uppmärksammas och mer forskas på detta ämne så att vi kan få t.ex. bättre patientutbildning och nya behandlingsmetoder
– att vi ska lära oss leva med vår sjukdom och få uppleva en optimal personcentrerad diagnos samt vård utifrån patientens behov

Svenska Ödemförbundet Uppsala grundades i februari 2018, och är en demokratisk och opolitisk ideell förening som arbetar för att öka förståelsen, kunskaperna och kompetens inom ödem- och lymfatiska sjukdomar samt dess komplikationer.

Vi anordnar aktiviteter för våra medlemmar, som t ex regelbundna kaféträffar där man kan mötas och prata med andra med liknande problem, medlemsmöten med t ex föreläsningar eller kurser inom området.

Kontaktpersoner i Uppsala län:

Ordförande: Ewa Grahn
ordf.uppsala@svenskaodemforbundet.se

Sekreterare: Susanne Björnerfeldt
sekr.uppsala@svenskaodemforbundet.se

Kassör: Maria Eriksson
eko.uppsala@svenskaodemforbundet.se

Ni kan nå oss på Ödemförbundets hemsida:
https://www.svenskaodemforbundet.se/uppsala-2/ och på Facebook SÖF Uppsala.