Stadgar

antagna vid HSO i Uppsala läns årsmöte
2016-06-02

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Uppsala län, omnämns som HSO i detta dokument.

 § 1 NAMN, VÄRDEGRUND OCH ÄNDAMÅL

Mom 1 Namn och säte
”HSO i Uppsala län”, med säte i Uppsala, är ett samarbetsorgan för föreningar som företräder människor med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar inom länet.

Mom 2 Värdegrund
HSO är partipolitiskt och religiöst obundet.

Regeringsformen slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Diskriminering av människor på grund av funktionsnedsättning står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Sverige har ratificerat (antagit) FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att Sverige är bundet av konventionens innehåll.
FN-konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och skapar inte i sig några nya rättigheter. Konventionens syfte är att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter.
Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Artiklarna innehåller nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av sina rättigheter.
Konventionen är vägledande i strategin för hur funktionshinderspolitiken ska genomföras. Hela samhället ska arbeta med konventionen som grund.

Mom 3 Syfte
HSO:s arbete syftar till att ge människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i samhället. Medlemsföreningarna arbetar tillsammans och ger varandra stöd.

Mom 4 Vår definition av funktionsnedsättningar och funktionshinder
Socialstyrelsens definition av funktionsnedsättning:

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur.

Socialstyrelsens definition av funktionshinder:
Ett funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.

Termen handikapp har utgått helt från Socialstyrelsens termbank och det avråds från att använda termen som synonym för funktionshinder.

Källa: Socialstyrelsens Termbank.

Mom 5 Verksamhetsområde
HSO:s uppgift är:

 • att verka för att medlemsföreningarnas intressen i gemensamma länsövergripande frågor tas tillvara
 • att underlätta och stödja medlemsföreningarnas administrativa arbete
 • att förvalta HSO:s lokaler.

Mom 6 Jäv
Jäv ska undvikas inom alla nivåer inom HSO. Firmatecknare får inte vara jäviga. Revisorer får inte stå i jävsförhållande till någon i styrelsen.

 § 2 MEDLEMSKAP

Mom 1 Medlemskapsvillkor
Ideella organisationer som samlar människor med funktionsnedsättning kan bli medlemmar i HSO. Genom sitt medlemskap ansluter sig organisationen till HSO:s stadgar, programhandlingar och definition av funktionsnedsättningar och funktionshinder.

Medlemsorganisationen ska:

 • vara länstäckande
 • bedriva intressepolitisk verksamhet inom HSO:s verksamhetsområde
 • ha en demokratisk uppbyggnad
 • bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller organisationens medlemsvillkor.

Mom 2 Förbund som saknar länsorganisation
Förbund som saknar länsorganisation kan beviljas medlemskap om de har medlemmar boende i länet och någon av dessa har utsetts till kontaktombud för HSO.

Mom 3 Organisation som inte är medlem i riksförbund
En förening, som saknar riksförbund, kan bli medlem i HSO, om den uppfyller medlemskapsvillkoren enligt § 2 mom 1.

Mom 4 Andra krav för inträde
En organisation som söker inträde ska redovisa program, stadgar samt verksamhets- och ekonomisk berättelse för det senaste året.

Mom 5 Beslut om medlemskap
Beslut om medlemskap tas av HSO:s årsmöte eller halvårsmöte.

Mom 6 Redovisning av verksamhet
HSO:s medlemsföreningar ska senast den 30 april varje verksamhetsår överlämna föregående års verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse, samt uppgift om antal medlemmar per den 31 december till HSO:s styrelse.

Mom 7 Medlemsavgift
Medlemsförening betalar medlemsavgift enligt beslut av HSO:s halvårsmöte.

 § 3 ORGANISATION OCH BESLUTANDE ORGAN

Mom 1 Organ
HSO:s organ utgörs av årsmöte, halvårsmöte, ordförandemöte, styrelse, revisorer och valberedning.
Årsmöte, halvårsmöte och ordförandemöte är HSO:s beslutande organ. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamhet och förvaltning. Valberedningen förbereder val enligt dess arbetsordning. Arbetsordning fastställs av årsmötet. För beredning av frågor kan finnas ett kansli och/eller ombudsman vars arbete och befogenheter regleras i särskilda fastställda arbetsordningar och delegationer.

Mom 2 Högsta beslutande organ
HSO:s högsta beslutande organ är årsmöte och halvårsmöte.

Mom 3 Beslutande organ mellan årsmöte/halvårsmöte
Mellan årsmötet och halvårsmötet är ordförandemöte HSO:s beslutande organ.

Mom 4 Representation i beslutande organ
Årsmöte, halvårsmöte och ordförandemöte består dels av ett ombud från varje medlemsförening, dels av HSO:s styrelses ledamöter, revisorer och valberedning.
Om HSO har ombudsman kan denne vara föredragande i frågor på dagordningen.

Mom 5 Dokumentation från beslutande möten
Alla beslutande möten ska protokollsföras och protokollet ska vara medlemsföreningarna tillhanda senast fyra (4) veckor efter mötets hållande.

Mom 6 Medlemsförenings representant vid beslutande möten
Varje medlemsförening representeras av sin ordförande. Medlemsförening kan dock välja att utse en ersättare för sin ordförande. Denne ersättare ska ha befogenhet att föra sin medlemsförenings talan på HSO:s beslutande möten.

En medlemsförening som saknar organisation i länet representeras av sitt kontaktombud.

Mom 7 Medlemsföreningarnas kontaktuppgifter
Det är medlemsföreningarnas ansvar att hålla sina kontaktuppgifter gentemot HSO ständigt aktuella.

Mom 8 Fullmakt
Medlemsförening kan inte ge någon annan medlemsförening eller styrelsemedlem i HSO:s styrelse fullmakt att föra medlemsföreningens talan vid beslutande möten.

Mom 9 Beslutande mötens beslutsregler
För alla beslut utom stadgeändring och upplösning, samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljelotten. Val skall ske slutet om någon begär det.
Ändringar av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet, efter förslag från styrelsen eller genom motion från medlemsförening.

Mom 10 Behörigen utlyst möte
Om kallelse och alla handlingar som ska behandlas kan anses kommit medlemsföreningarna tillhanda i föreskriven tid anses mötet vara behörigen kallat.

Om ett årsmöte/halvårsmöte inte har kallats i tid eller detta möte inte anses behörigt måste styrelsen kalla till ett extra möte.  Detta möte ska följa bestämmelserna för kallelse till extra årsmöte.

§ 4 ÅRSMÖTE och HALVÅRSMÖTE

Mom 1 Status
Som HSO:s högsta beslutande organ får årsmöte och halvårsmöte fatta beslut i organisatoriska frågor rörande HSO samt i för medlemsföreningarna gemensamma funktionshinderpolitiska frågor. Mötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor, som berör endast en enskild medlemsförening, om föreningen motsätter sig detta.

Mom 2 Kallelse
Årsmötet sammanträder senast under maj månad och halvårsmötet sammanträder under hösten, dock senast 30 november, båda på styrelsens kallelse. Kallelsen ska sändas ut senast tre (3) månader före respektive mötes hållande. Alla handlingar som ska behandlas vid mötet ska vara medlemsföreningarna tillhanda senast två (2)veckor före årsmötet.

Mom 3 Extra årsmöte
Extra årsmöte kan inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen beslutar det eller om en tredjedel av medlemsföreningarna begär det. Andra frågor än dem som föranlett inkallandet av extra årsmöte får inte behandlas. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.
Extra årsmöte ska hållas senast två (2) månader efter fattat beslut.

Mom 4 Röst-, yttrande- och förslagsrätt
Endast medlemsföreningarnas ombud har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt.
Styrelsens ledamöter samt HSO:s ombudsman har yttranderätt och förslagsrätt.
Revisorerna har yttranderätt och förslagsrätt i frågor som gäller HSO:s ekonomi och förvaltning.
De av valberedningens medlemmar som inte ingår i någon ovanstående grupp har yttranderätt och förslagsrätt i frågor som rör val av förtroendeposter enligt dagordningen.

Kommunala HSO i Uppsala län har rätt att närvara. En utsedd representant för respektive kommunalt HSO har yttrande- och förslagsrätt.

Årsmöte eller halvårsmöte kan ge någon annan person yttranderätt i en viss fråga eller för hela sammanträdet.

Mom 5 Rätt att väcka förslag
Årsmöte/halvårsmöte behandlar de fasta punkterna samt de specifika punkterna i dagordningen enligt momenten i denna paragraf nedan, förslag som styrelsen har väckt och motioner från medlemsföreningarna. Motion skall vara HSO:s styrelse tillhanda för beredning senast två (2) månader före årsmötet/halvårsmötet.

Mom 6 Gemensamma punkter i dagordning för årsmöte/halvårsmöte
Mötet ska behandla:

 • Godkännande av ombudsförteckning
 • Val av mötesfunktionärer
 • Fastställande av dagordning
 • Specifika punkter i dagordningen för årsmöte respektive halvårsmöte enligt momenten nedan.

Mom 7 Specifika punkter i dagordning för årsmöte
Årsmötet ska behandla:

 • Nominering av kandidater vid sittande årsmöte är möjligt fram till och med att dagordningen fastställs
 • Bokslut och styrelsens redovisning för föregående kalenderår
 • Revisorernas berättelse för verksamhetsåret
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av motioner
 • Behandling av styrelsens förslag
 • Beslut om antalet styrelseledamöter utifrån valberedningens förslag. För att vara valbar skall nominerad vara bosatt i Uppsala län
 • Val av styrelseledamöter på två år. År ett (1) väljs hälften av ledamöterna varav en är ordförande (om antalet inte går jämt upp så höjs till nästa heltal). År två (2) väljs resten av ledamöterna varav en är vice ordförande
 • Val av revisorer och ersättare på två år. År ett (1) väljs en revisor och dess ersättare som båda ska vara ”Godkänd revisor” och år två (2) väljs verksamhetsrevisor och dess ersättare som båda är förtroendevalda
 • Val av valberedning
 • Fastställande av arbetsordning för valberedningen.

Mom 8 Specifika punkter i dagordning för halvårsmöte
Halvårsmötet ska behandla:

 • Behandling av motioner
 • Behandling av styrelsens förslag
 • Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
 • Fastställande av
  a) medlemsavgifter
  b) arvoden
  c) budget för nästkommande år
 • Eventuella fyllnadsval

§ 5 ORDFÖRANDEMÖTE

Mom 1 Status
Ordförandemöte är mellan årsmöte/halvårsmöte HSO:s beslutande organ i funktionshinderpolitiska frågor. Mötets arbete ska främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna samt på övergripande och framtidsinriktade frågor.

Mom 2 Beslut
Ordförandemöte får fatta beslut i för medlemsföreningarna gemensamma funktionshinderpolitiska och andra aktuella frågor. Mötet får dock inte uttala sig i frågor, som berör endast en enskild medlemsförening, om föreningen motsätter sig detta.

Ordförandemöte behandlar förslag från styrelsen samt funktionshinderpolitiska motioner från medlemsföreningarna. Motion ska behandlas skyndsamt och senast inom två (2) månader efter det att den kommit HSO tillhanda.

Mom 3 Yttrande-, förslags- och rösträtt
Medlemsföreningarnas ordförande eller dess utsedda ersättare samt HSO:s styrelses ledamöter har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt.

HSO:s ombudsman har yttranderätt och förslagsrätt.

Kommunala HSO i Uppsala län har rätt att närvara. En utsedd representant för respektive kommunalt HSO har yttranderätt och förslagsrätt.

Ordförandemötet kan ge annan person enligt särskilt beslut yttranderätt och/eller förslagsrätt i en viss fråga eller för hela sammanträdet.

Mom  4 Sammanträde
Ordförandemöte sammanträder på HSO:s styrelses kallelse minst två (2) gånger om året. Kallelse ska vara medlemsföreningarna tillhanda minst sex (6) veckor före mötets hållande och alla handlingar som ska behandlas ska vara medlemsföreningarna tillhanda minst en (1) vecka före sammanträdet.

Mom  5 Rätt att väcka förslag
Ordförandemöte behandlar de fasta punkterna för dagordning enligt momentet nedan, förslag som styrelsen har väckt, samt fråga/motion från medlemsorganisation. Motion från förening skall vara HSO:s styrelse tillhanda för beredning senast fyra (4) veckor före ordförandemötet.

Mom 6 Dagordning
Ordförandemöte ska behandla:

 • Fråga om kallelse och utskick av handlingar skett i behörig ordning
 • Godkännande av ombudsförteckning
 • Val av mötesfunktionärer
 • Fastställande av dagordning
 • Föregående protokoll
 • Behandling av motioner, frågor och styrelsens förslag.

§ 6 STYRELSEN

Mom 1 Status
Styrelsen är HSO:s verkställande organ samt beredande organ till årsmöte/halvårsmöte och ordförandemöte. Styrelsen ansvarar inför årsmöte för HSO:s förvaltning och ekonomi. Styrelsen leder HSO:s löpande verksamhet och får, inom de ramar som årsmöte/halvårsmöte beslutar, fatta behövliga beslut och företräda HSO.

Mom 2 Konstituering
Styrelsen utser inom sig kassaförvaltare, sekreterare och studieansvarig. Styrelsen utser firmatecknare.

Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig ansvarsområden nödvändiga
för att leda HSO:s verksamhet och verkställa de beslutande organens beslut. Styrelsen
utser firmatecknare.

Mom 3 Beslutanderätt
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Mom 4 Sammanträden
Styrelsen skall genomföra minst sex sammanträden om året. Ordförande eller en tredjedel av styrelsens ledamöter kan besluta att kalla till extra sammanträde.

Mom 5 Handikappförbundens kongress
Inför handikappförbundens kongress, som hålls vart annat år, ska styrelsen besluta om HSO:s representation vid kongressen.

§ 7 KANSLI

För beredning av frågor och verkställighet kan det finnas ett kansli. Fastställda verksamhetsplaner och styrelsens beslut ligger till grund för kansliets löpande arbete. Styrelsen utser ansvariga för kansliet. Ordförande eller annan som styrelsen utser är ansvarig för att kansliet får de uppdrag styrelsen ålägger det.

 § 8 RÄKENSKAPER OCH REVISION

HSO:s räkenskaper förs per kalenderår och ska tillsammans med bokslutet före den 1 mars varje år överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa ska avge berättelse över revisionen inom 30 dagar.

§ 9 STADGAR

Ändringar av dessa stadgar kan ske efter förslag från styrelsen eller genom motion. Ändring sker genom beslut av ordinarie årsmöte/halvårsmöte med 2/3 majoritet.

 § 10 UTESLUTNING OCH UTTRÄDE

Mom 1 Uteslutning
En medlemsorganisation som bryter mot HSO:s stadgar, skadar dess syften eller mål, inte längre uppfyller kraven för medlemskap i § 2 mom 1, eller inte betalar medlemsavgift, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmöte/halvårsmöte.

Mom 2 Utträde
En medlemsorganisation som vill utträda ur HSO skall anmäla sitt utträde skriftligen till styrelsen senast tre (3) månader före årsmötet/halvårsmötet, som beviljar utträdet.

§ 11 UPPLÖSNING

Beslut om HSO:s upplösning fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie.
Vid upplösning övertar medlemsorganisationerna HSO:s tillgångar.

Stadgar antagna vid årsmöte 20160602 för nedladdning