Remisser

Remissvar som ni lämnar till oss, som vi sedan samlar ihop och lämnar vidare, ska mejlas till: janne.wallgren@c.hso.se

Inkom 2021

22 oktober

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69,för yttrande av Funktionsrätt Sverige.

Läs remissen här

Remissen och missivet bifogas även detta mejl.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 22 november.

Socialdepartementet vill ha alla remissvar senast den 22 december 2021. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast onsdagen den 17 november klockan 12.00. Mejla janne.wallgren@c.hso.se.

Sammanfattning av remissen:

Utredningens uppdrag har haft tre delar: att se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige:                                                                                     Annica Nilsson

22 oktober

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: 

Remiss av promemorian Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden av Socialdepartementet.

Socialdepartementet vill ha vårt remissvar senast den 20 december 2021. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast onsdagen den 15 december klockan 08.00.  Mejla janne.wallgren@c.hso.se.

Inkom i september 2020

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: Ett  ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten SOU 2020:45,för yttrande av Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 13 november.

Justitiedepartementet vill ha allas remissvar senast den 3 december 2020. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 12 november klockan 13.00. Så att vårt remissvar kan behandlas/antas på Funktionsrätt Uppsala läns styrelsemöte samma dag klockan 17.00.

Sammanfattning av remissen:

2018 års tryck-och yttrandefrihetskommitté har bland annat haft i uppdrag att:
Göra en översyn och en analys av den så kallade webbsändningsregeln

Överväga om förpackningar bör undantas från tryckfrihetsförordningens (TF) tillämpningsområde och om det behövs grundlagsändringar för att kunna ställa krav på vidaresändningsplikt av tekniska tilläggstjänster för personer med funktionsnedsättning.

Överväga om det bör vara möjligt att ställa upp villkor för public serviceföretagens sändningar och tillhandahållanden oavsett vilken teknik som används, samt att analysera om oberoendet för public service behöver stärkas i grundlag.

Källa: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202045/:

Handläggare på Funktionsrätt Sverige:

Mia Ahlgren:  mia.ahlgren@funktionsratt.se 

______________________________

Inbjudan till distansmöte fredag den 25/9 kl 9.00-11.30

I somras valde regeringen att skicka ut den tidigare LSS-utredningen på remiss. Utredningen blev starkt kritiserad från en samlad rörelse och vi är många som verkat för att betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS”, SOU 2018:88, inte skulle remissbehandlas. Nu är den ändå utsänd till oss och många andra remissinstanser med en remisstid som löper ut den 12 november.

https://www.regeringen.se/remisser/2020/06/remissinstanser-sou-201888-lss-utredningen

Funktionsrätt Sverige har ambitionen att avge ett remissyttrande senast en månad innan remisstidens utgång där vi återupprepar den gemensamma hållning vi hade under utredningen, nämligen att betänkandets förslag ska förkastas i dess helhet. Vissa förslag och resonemang från utredningen kan vara intressanta att fånga upp i nya utredningar, men är genomgående inte tillräckligt utredda i detta betänkande. Vi ser också ett fortsatt behov av att förstärka och utveckla i princip alla tio insatser inom LSS på ett sätt som denna utredning inte har fångat upp.

Vi ser ett behov av att samla oss för samtal och bjuder därför in till detta remissmöte som vänder sig till alla förbund vars medlemmar berörs av LSS. Vår förhoppning är att återigen kunna hitta en gemensam hållning inom rörelsen och att vi tillsammans kan påverka övriga remissinstanser kring detta.

Anmälan sker nedan, en bekräftelse med möteslänk i verktyget Zoom kommer att sändas ut till de som är anmälda.

Varmt välkommen!

/Micke

Med vänliga hälsningar,

Mikael Klein
Intressepolitisk chef

______________________________

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: Ett  ändamålsenligt skydd för LSS-utredningen SOU 2018:88,för yttrande av Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 6 oktober.

Socialdepartementet vill ha allas remissvar senast den 12 november 2020. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast tisdagen den 6 oktober klockan 13.00. Så att vårt remissvar kan behandlas/antas på Funktionsrätt Uppsala läns styrelsemöte samma dag klockan 17.00.

Skicka synpunkter till: Intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige

Sammanfattning av remissen:

I somras valde regeringen att skicka ut den tidigare LSS-utredningen på remiss. Utredningen blev starkt kritiserad från en samlad rörelse och vi är många som verkat för att betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS”, SOU 2018:88, inte skulle remissbehandlas. Nu är den ändå utsänd till oss och många andra remissinstanser med en remisstid som löper ut den 12 november. Funktionsrätt Sverige har ambitionen att avge ett remissyttrande senast en månad innan remisstidens utgång där vi återupprepar den gemensamma hållning vi hade under utredningen, nämligen att betänkandets förslag ska förkastas i dess helhet. Vissa förslag och resonemang från utredningen kan vara intressanta att fånga upp i nya utredningar, men är genomgående inte tillräckligt utredda i detta betänkande. Vi ser också ett fortsatt behov av att förstärka och utveckla i princip alla tio insatser inom LSS på ett sätt som denna utredning inte har fångat upp.

Vi anordnar ett remissmöte på distans, fredag den 25 september klockan 9.00-11.30. Remissmötet vänder sig till alla förbund vars medlemmar berörs av LSS. Vår förhoppning är att återigen kunna hitta en gemensam hållning inom rörelsen och att vi tillsammans kan påverka övriga remissinstanser kring detta. Anmäl gärna redan nu till remissmötet:https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/remissmote-om-lss-utredningen/

______________________________

Inkom i oktober 2020

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: En likvärdig skola – minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning 

SOU 2020:28,för yttrande av Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 13 november.

Utbildningspartementet vill ha alla remissvar senast den 30 november 2020. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 12 november klockan 13.00. Så att vårt remissvar kan behandlas/antas på Funktionsrätt Uppsala läns styrelsemöte samma dag klockan 17.00.

Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att uppdra åt en särskild utredare att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola i syfte att öka likvärdigheten inom berörda skolformer (dir. 2018:71). Som särskild utredare förordnades samma dag universitetslektor Björn Åstrand. Björn Åstrand anställdes som särskild utredare på 50 procent fr.o.m. den 15 augusti 2018 och på 100 procent fr.o.m. den 15 september 2018.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige:                                                                                        Monica Klasén McGrath:  Monica Klasén McGrath

______________________________

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor 

SOU 2020:42,för yttrande av Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 13 november.

Utbildningsdepartementet vill ha alla remissvar senast den 30 november 2020. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 12 november klockan 13.00. Så att vårt remissvar kan behandlas/antas på Funktionsrätt Uppsala läns styrelsemöte samma dag klockan 17.00.

Sammanfattning av remissen:

Regeringen beslutade den 20 juli 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska nås.

Handläggare på Funktionsrätt Sverige:
Monica Klasén McGrath:  Monica Klasén McGrath

Inkom i december.

Funktionsrätt Uppsala län har fått remissen: Remiss av Kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) , för yttrande av Justitiedepartementet. Justitiedepartementet vill ha vårt remissvar senast den 10 januari 2021. Av den anledningen måste jag ha era synpunkter senast fredagen den 8 januari klockan 10.00 via e-post: janne.wallgren@c.hso.se.

Remissen skickas endast per e-post. Remissinstanserna kan beställa utskrivna exemplar av promemorian via e-post ju.l7@regeringskansliet.se(L7).

Ytterligare information finns i remissbrevet.

Vänliga hälsningar

Charlotte Strindberg
Rättssakkunnig
Justitiedepartementet
Enheten för migrationsrätt (Ju L7)
Tel. 08-4051688
Mobil 072-4543199
charlotte.strindberg@regeringskansliet.se
www.regeringen.se