Tisdag 20 juni

Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 juni.

19.6.2023 17:54:34 | Region Uppsala.

Sjukhusvård i hemmet kan införas i Region Uppsala.

Region Uppsala ska utreda möjligheterna att införa ”Sjukhusvård i hemmet”. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

”Sjukhusvård i hemmet” innebär att patienten är inskriven på en vårdavdelning eller mottagning på ett sjukhus men får vården i sitt hem. Vården kan inkludera både enklare medicinska åtgärder och specialistvård.

Försök med vårdformen har gjorts i Region Skåne, där patienter har fått vätskedrivande behandlingar, behandling för luftvägsinfektion, ultraljudsundersökning och EKG i hemmet. Som en följd av detta har man kunnat frigöra vårdplatser på Skånes universitetssjukhus. Kostnaderna per vårddygn är också 35-40 procent lägre jämfört med på sjukhus.

Nu vill sjukhusstyrelsen utreda möjligheten att införa ett liknande upplägg i Region Uppsala. Utredningen ska redovisas till sjukhusstyrelsens sammanträde i december 2023.

Utredning om geriatriken rapporterades i sjukhusstyrelsen.

Region Uppsala har på uppdrag av sjukhusstyrelsen utrett behovet av öppenvårdsgeriatrik och geriatriska slutenvårdsplatser. Rapporten redovisades för sjukhusstyrelsen, som beslutade att utvecklingsarbetet i fortsättningen ska integreras i utvecklingen av Effektiv och nära vård.

(S), (V) och (MP) yrkade på ett tillägg, att sjukhusdirektören skulle få i uppdrag att säkerställa att geriatrisk kompetens, inklusive slutenvårdsplatser, finns vid Vårdcentrum i Tierp senast från 1 januari 2024 och att säkerställa att geriatrisk kompetens, inklusive slutenvårdsplatser, i normalfallet ska finnas vid samtliga vårdcentrum som etableras i länet. Detta avslogs.

Mottagning för behandling av blod- och tumörsjukdomar öppnar i Gränby.

Akademiska sjukhuset ska öppna en mottagning för behandling av blod- och tumörsjukdomar i Gränbystaden. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Akademiska sjukhuset har tidigare provat att erbjuda viss cancerbehandling utanför sjukhusets lokaler. Sedan september 2022 har ett utvecklingsprojekt pågått, där patienter har kunnat få onkologiska och hematologiska behandlingar i en buss som stått parkerad utanför Lasarettet i Enköping.

De behandlingar som kommer att flyttas till den, nya lokalen är immunterapi, antikroppsbehandlingar, enklare cytostatika, blodtappning, järninfusion, blodprovstagning och blodtransfusion. Inledningsvis rör det sig om 23-26 behandlingar per dag, för att gradvis öka till 30-35 behandlingar per dag år 2027. Flytten beräknas inte medföra några extra kostnader, utan tvärtom en viss besparing.

Den nya mottagningen väntas kunna starta före årsskiftet.

Förstudie görs om ombyggnation av akutmottagningen.

Region Uppsala ska genomföra en förstudie som handlar om att bygga om akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

De befintliga lokalerna ska moderniseras och anpassas för att kunna hantera ett större patientflöde effektivt och patientsäkert, samtidigt som arbetsmiljön ska bli bättre. Förstudien ska ta fram en tidsplan och utreda byggnadens tekniska förutsättningar och möjligheter. Projektet omfattar ombyggnation av entré, väntrum och reception, tillskapande av triagerum, ombyggnad av expeditionen och en tillfällig entré under byggtiden.

(S), (V) och (MP) yrkade på ett tillägg där utrymmen och utrustning för tillgång till näringsriktig mat skulle inkluderas. Detta avslogs.

Oförändrade årsprognoser efter maj.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset innebär att man går mot ett resultat på minus 700 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten efter maj månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping är också oförändrad och uppgår till minus 20 miljoner kronor.

Länkar
Handlingar till sjukhusstyrelsens sammanträde den 19 juni

Om Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Källa: https://via.tt.se/pressrum/region-uppsala?publisherId=3235664

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *