Torsdag 23 februari

En samarbetsorganisation för forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter.

Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området.
Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Nästa öppna föredrag kommer att hållas den 25 mars av Helene Wernöe von Granitz

Uppfyller personlig assistans genom den statliga assistansersättningen funktionshindrades rättigheter enligt LSS och FN:s funktionshinderkonvention?

Personlig assistans anges som en rättighet i FN:s funktionshinderkonvention och är en insats i LSS, lagen om stöd och service till personer med vissa funktionshinder. Lagens övergripande politiska mål är att främja goda levnadsvillkor, jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Förvaltningen av personlig assistans delas mellan kommunen och Försäkringskassan genom assistansersättning.  Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur den statliga styrningen av assistansersättning har förverkligat LSS policymål.

Resultatet visar en diskrepans mellan rapporterat och förväntat utfall av personlig assistans i förhållande till LSS rational och policymål. De övergripande resultaten visar en utveckling mot en medikaliserad styrning av assistansersättningen och en utveckling av personlig assistans för medicinska tillstånd. Avhandlingens studier påvisar en ökad risk för social utslagning över tid genom mindre personlig assistans för ett aktivt liv, särskilt för kvinnor, äldre personer och för den tredje personkretsen i LSS. Resultatet visar också att den statliga styrningen av assistansersättningen är en bidragande orsak till den här utvecklingen.

Styrningen har påverkats av en mängd olika faktorer såsom rättspraxis, ändrade politiska prioriteringar och samverkansformer samt ändrad tillsyn och marknadisering av personlig assistans. I avhandlingen framkommer motstridigheter att styra LSS via socialförsäkringens styrmodell, vilket ytterligare har bidragit till medikaliseringen av personlig assistans.

Den 25 april: Margareta Gonzalez Lind

Sväljsvårigheter vid lungsjukdomar Förekomst och riskfaktorer vid KOL och Covid-19

Den 9 maj: Johan Wejryd och Jonas Hultin Rosenberg

Lika politiska möjligheter för personer med olika intellektuell förmåga

Mera information kommer snart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *