Måndag 21 mars

ST. Två fötter med olika strumpor på, en grå/svartrandig och en vit med gröna blad och en döskalle.

Rocka sockorna – Världsdagen för Downs syndrom

Att rocka sockorna är enkelt. Genom att ta på dig omaka strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans kan vi förändra människors attityd och se till att alla är välkomna i vårt samhälle! Anledningen till att man just rockar sina sockor är för att ett par sockar vända med hälarna mot varandra liknar en kromosom. Att Internationella Downs syndromdagen, World Down Syndrome Day, uppmärksammas just den 21 mars är ingen slump. Personer med Downs syndrom har tre stycken av kromosom 21.

Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss: Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 2021:93.

Läs remissen här

Missivet bifogas detta mejl.

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 11 april 2022.

Socialdepartementet vill ha alla remissvar senast den 29 april 2022. Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast tisdagen den 7 april klockan 12.00. E-post: janne.wallgren@c.hso.se.

Sammanfattning av remissen:

Av utredningens direktiv (Dir. 2020:68) framgår att uppdraget varit att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Syftet med uppdraget har varit att skapa förutsättningar för att personer med sådan samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov av.

Utredaren har bland annat:

− analyserat och lämnat förslag på hur samverkan för personer med samsjuklighet kan förbättras mellan huvudmännen och mellan verksamheter med samma huvudman,

− sett över ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och lämnat förslag på hur ansvaret för personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman,

− belyst frågor som rör samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst och andra aktörer vars uppdrag berör personer med samsjuklighet.

Hälsningar
/Janne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *