Onsdag 15 december

Fonder och stiftelser – vid funktionsnedsättning

Att söka fondmedel kan vara en idé när du behöver pengar till något som du inte kan få på annat sätt. Det kan till exempel handla om en rekreationsresa eller ett kostsamt hjälpmedel.

I listan nedan finns ett urval av länkar till stiftelser där enskilda eller organisationer kan ansöka om pengar för olika ändamål.

Det finns också olika sökmotorer eller webbplatser med fler tips om fonder och stiftelser.

Webbplatser där du kan söka vidare.

 • Bidragsstiftelsen DHR Bidragsstiftelsen lämnar bidrag till personer med omfattande funktionsnedsättningar. Främst nedsatt rörelseförmåga.
 • Carlssons stiftelse Stiftelsen lämnar bidrag till “handikappade barn och ungdomar. Företrädesvis barn med cp, som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle eller utbildning. Bidrag ges även till dessa barns föräldrars rekreation”.
 • Doktor Felix Neuberghs stiftelse Stiftelsen lämnar bidrag till “behövande barns eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitetet eller liknande samt forskning vars syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet”.
 • Föreningen FVO Här kan du söka fondmedel . Exempelvis till tandvård, glasögon, barnens behov, rekreation eller tillfälligt bidrag till löpande utgifter. I vissa fall kan du på grund av hälsoskäl också söka bidrag till rekreation i varmare klimat i Europa.
 • Guldkant för barn och ungdomar Föreningar och andra verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar under 20 år kan söka bidrag. Syftet ska vara att ge barnen och ungdomarna lite extra guldkant i tillvaron.
 • Gunvor & Josef Anérs stiftelse “Anérs stiftelse har till uppgift att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande, eller främja vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar.”
 • Hörselskadades riksförbunds sociala fonder Bidrag ur HRFs fonder kan sökas av dig som är hörselskadad, döv eller vuxendöv. Bidrag kan även sökas av föräldrar till hörselskadade och döva barn.
 • Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA Stiftelsen har till ändamål att lämna hjälp till “behövande synskadade” i Sverige och att stödja forskning om synskador.
 • Lindhés Advokatbyrå AB Advokatbyrån förvaltar och administrerar 10 stiftelser av olika storlek samt ett antal bolag som är anknutna till dessa.
 • Majblomman Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. “Det kan handla om ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktiviteter eller en jacka”. Hur många barn som kan få hjälp beror på hur många majblommor som sålts.
 • Norrbacka- Eugeniastiftelsen Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning.
 • Pro Patria Kan ge ekonomiskt stöd till barn och ungdomar upp till 25 års ålder” för vård, uppfostran och utbildning”.
 • Stiftelsen Gustav Anderssons Minnesfond Stiftelsen “ger bistånd åt svårt handikappade och långvarigt sjuka personer i Sverige”.
 • Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne Stiftelsen delar ut bidrag till personer, som drabbas av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.
 • Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Lämnar bidrag som främjar vård, fostran och utbildning av barn och ungdomar med funktionshinder. Alla former av funktionshinder kan komma i fråga för bidrag.
 • Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) Stiftelsen tar emot ansökningar om bidrag till viss verksamhet bland personer med rörelsenedsättning, dövhet, hörsel- och synnedsättning. Bidrag ges för bland annat hjälpmedel, aktiv fritid, studier och utbildningar.
 • Stiftelsen Sävstaholm Barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning kan söka ekonomiskt bidrag från stiftelsen. Även anhöriga, skolor och organisationer med flera kan söka bidrag.
 • Stiftelsen Tysta Skolan Stiftelsen stödjer habiliterande och rehabiliterande verksamhet för personer som är döva eller har hörselnedsättning.
 • Synskadades stiftelse Stiftelsen riktar sig till personer med synnedsättning och blindhet.
 • Treklöverstiftelsen Stiftelsens ändamål är att hjälpa behövande barn och ungdomar upp till 18 år med funktionsnedsättning.
 • Willefondens guldkant Fonden är för barn och ungdomar som har en odiagnostiserad hjärnsjukdom som kan styrkas av ett läkarintyg. Fondens tanke är att det ska ge barnet och familjen glädje. Guldkanten kan i stort sett vara vad som helst.

Källa: https://regionuppsala.se/infoteket/fa-vagledning/samhallsguiden/fonder-och-stiftelser/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *