Onsdag 14 oktober

Referensgrupp – Effektiv och nära vård

Reformen Effektiv och nära vård 2030 handlar om att vi behöver göra annorlunda jämfört med idag om vi ska klara av att leverera välfärdstjänster av god kvalitet och som är anpassade till invånarnas behov i framtiden. Effektiv och nära vård 2030 är Uppsala läns motsvarighet till det nationella arbetet med God och nära vård som Anna Nergårdh leder. Region Uppsala och länets alla kommuner står bakom målbild och inriktning.

Ytterst handlar det om att befolkningen ska ha en god hälsa och om att minska ojämlikhet (Agenda 2030). Den mer konkreta målbilden för omställningen handlar om att:

  • jag har tillgång till en nära vård på nya sätt
  • jag får vara en aktiv och självklar partner i min egen vård
  • min vård samordnas med stöd av rätt kompetenser och att
  • jag får stöd i att främja min egen hälsa.

Det finns en färdplan för omställningen i Uppsala län, men eftersom det här är en storskalig förändring i ett komplext system så behöver vi vara beredda på att dra lärdomar längs med vägen och att justera vid behov. Vi som leder arbetet med Effektiv och nära vård behöver er hjälp med att genomföra omställningen på ett sätt som gör att vi påminns om vad som kan leda till mesta möjliga nytta för dem med störst behov av omställningen det vill säga dem som har eller riskerar att få stora behov av stöd från både kommun, region och andra aktörer. Det är även angeläget att se behoven utifrån närståendes perspektiv.

Vi vill därför bjuda in till att medverka i en referensgrupp som knyts till omställningsarbetet. Syftet är att ta tillvara synpunkter från referensgruppen och använda synpunkterna till att utveckla vården. För att uppnå ett värdeskapande hälsosystem vill vi skapa delaktighet och involvering tillsammans med dem vi är till för. Vi ser referensgruppen som en resurs för att medskapa utvecklingen framåt, bolla idéer kring vad som fungerar och inte. Diskutera olika aktiviteter, går de att genomföra? Är aktiviteterna tillgänglighetsanpassade? Referensgruppen bör även läsa igenom olika dokument kring medskapad vård och komma med synpunkter. Gruppen bestämmer själva om arbetssätt och ambitionsnivå.

Referensgruppens första möte planeras att genomföras digitalt: onsdagen den 25 november 2020, klockan 14.00 – 17.00.

Anmäl ditt intresse för att medverka i Region Uppsalas referensgrupp ”Effektiv och nära vård 2030”, senast den 18 november 2020, till: janne.wallgren@c.hso.se

Hälsningar

Länets styrgrupp för Effektiv och nära vård

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *