Torsdag 5 mars

Idag är det många möten. Hörselskadades förening avd Vuxendöva, Funktionsrätt Uppsala län, NSPH, Föreningen Balans Uppsala län, Ge makten vidare och RTP Uppsala har varsina möten. Reumatikerföreningen Uppsala-Knivsta har medicinsk yoga.

Remiss om Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län

Monika Brundin

Samordningsstrateg/ordförande ViS

Monika.brundin@regionuppsala.se

Remissinformation – Riktlinje Patient och brukarmedverkan i Uppsala län

Remiss och synpunktshantering

För att riktlinjen ska kunna utgöra ett stöd för verksamheterna så att det i större omfattning blir möjligt för patienter, brukare och anhöriga att vara delaktiga och samskapande så behöver underlaget granskas av berörda innan det blir fastställt. Därav skickas riktlinjen först till patient- och brukarorganisationer på remiss. Efter att Era synpunkter beaktats skickas riktlinjen på remiss till de verksamheter som bedriver hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län. Remiss – Patient och brukarmedverkan i Uppsala lan

Synpunkter kan skickas senast 2020-04-14 med mejl till janne.wallgren@c.hso.se eller per brev till
Funktionsrätt Uppsala län
Janne Wallgren
Kungsgatan 64
753 41 Uppsala

Riktlinje

I målbilden för effektiv och nära vård 2030[1] beskrivs den samskapande vården där patient-, brukare och anhöriga ses som jämlika partners. Detta synsätt behöver genomsyra ledningens förhållningssätt på alla nivåer inom hälsa, stöd, vård och omsorg. På samma sätt stödjer strategin för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020 utvecklingen kring säker, jämställd, jämlik och tillgänglig vård och omsorg utifrån behov i länets kommuner och Region Uppsala.

Riktlinjen föreslås omfatta alla verksamheter inom region Uppsala och länets kommuner som bedriver hälsa, stöd, vård och omsorg, oavsett ålder.

Alla professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har ansvar för att patient/brukare och anhöriga är delaktiga och kan vara medaktörer.

Syftet är att skapa samsyn kring vad delaktighet och medskapande innebär. Den ska utgöra ett stöd för verksamheterna för att tillsammans med patient, brukare och anhöriga systematiskt arbeta med kvalitetsförbättringar inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Ytterligare ett syfte är att beskriva olika former av hur samarbete med patient, brukare och närstående kan ske.

Då begreppen anhörig och närstående används inkonsekvent i officiella dokument, har vi i denna riktlinje valt att använda oss av definitionerna som finns i Socialstyrelsens vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap 10 § Socialtjänstlagen.

Nuläge

Det finns former för medverkan i Uppsala län (exempelvis Rådet för delaktighet i Region Uppsala) men för att kunna samarbeta med patient, brukare och anhöriga på ett mer systematiserat sätt behövs det i länet ett gemensamt verksamhetsstöd i form av denna riktlinje för att organisera, strukturera och utveckla arbetsformer för medverkan och inflytande på alla nivåer. Remiss – Patient och brukarmedverkan i Uppsala lan

[1] Effektiv och nära vård 2030

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *